top of page

סימני דרך

סטודיו מורכב | מנחים: אדר' שני גרנק עשבי ואדר' רמי גיל 

לכידה- מבט השוואה 1.JPG

בפרויקט התבקשנו להציע חלופה תכנונית לתב"ע מאושרת - תא/2725 - מתחם מכבי יפו, בהתאם לדרישות הבאות:

  • ריבוי יחידות דיור מיוחדות (דירות גג/גן) בבניינים של עד 3.5 קומות מעל הקרקע.

  • צמצום מספר המערכות האלקטרומכניות (כגון מעליות).

  • יצירת שימושים מעורבים בשכונה  (מסחר, מגורים, תעסוקה וציבורי).

  • קידום בינוי מקיים – הפניות, הצללות יעילות, ניצול אור טבעי וכיו"ב.

  • שמירה על פרטיות בדירות 

  • ריבוי רחובות מוטי הולכי רגל שמתפקדים במרחב ציבורי איכותי ולובי עירוני לבנייני השכונה.

 

בפרויקט ביקשנו ליצור סביבה בעלת אופי מקומי, הנשענת על מרכיבי המקום (דרכים מקומיות, מבנים היסטוריים ומרכזי חינוך וקהילה) והאקלים המקומי. זאת, בשאיפה ליצור חיבור בין  מתחם מכבי יפו לבין השכונות הסובבות אותו, בדגש על החיבור עם שכונת נווה עופר ממזרח. 

ניתוח מצב קיים

מצב קיים - דרכים וסמבטיון.png

דרכים

מצב קיים - סכמת בינוי.png

בינוי

מצב קיים - שטח ירוק.png

שטח ירוק

רמזי מקום

‏‏רמזי מקום - דרכים.png

דרכים מקומיות: דרך עזה וקו השפדן

‏‏רמזי מקום - בתי באר.png

בתי באר

‏‏רמזי מקום - מבני חינוך וקהילה.png

מבני חינוך ומרכזים קהילתיים

חלופה מוצעת | עקרונות תכנוניים

לכידה - סכמה תכנונית דרכים.JPG

מארג של דרכים מקומיות וחדשות

לכידה - סכמה תכנונית פיזור ירוקים.JPG

פיזור שטחים ירוקים נגישים

לכידה - סכמה תכנונית בתי באר וחינוך.JPG

שמירה על מבנים מקומיים

לכידה - סכמה תכנונית צפון דרום.JPG

אוריינטציה מקיימת

לכידה - סכמה תכנונית מזרח מערב.JPG

קישור מזרח מערב

סכמה אורבנית | דרכים

סכמה אורבנית - דרכים.png
מקרא סכמה אורבנית - דרכים.png
מקרא סכמה אורבנית - דרכים.png

סכמה אורבנית | שימושים

סכמה אורבנית - שימושים.png
מקרא לסכמה אורבנית שימושים.png
מקרא לסכמה אורבנית שימושים.png

בלוק לדוגמה 

סכמה אורבנית עם סימון בלוק לדוגמה.png

סכמה אורבנית | סימון בלוק לדוגמה

תכנית בלוק לדוגמה.png

תכנית קומת קרקע

Enscape_2020-06-28-13-58-00 (1).png

מבט אל בתי הבאר

תכנית בלוק לדוגמה עם יחידות גמישות בלי ח

"היחידה הגמישה" - שילוב יחידה אוטונומית של תעסוקה עם גישה מהרחוב

תור יחידות גמישות.png

תכנית קומת קרקע | שילוב יחידות גמישות

בלוק לדוגמה | בינוי נמוך

בינוי 8 יחידות דיור במגרש בגודל 264 מ"ר, כאשר לכל יחידה כניסה פרטית ופאטיו או מרפסת. בחלק מיחידות המגורים משולבת "יחידה גמישה".

תלת מימד יחידה בודדת צפונית 20 בהירות.pn

תלת מימד | חזית צפונית

תלת מימד יחידה בודדת דרומית 20 בהירות.pn

תלת מימד | חזית דרומית

בינוי נמוך מידה למטה.png

-3.00

0.00

+3.00

+6.00

Enscape_2020-06-28-14-05-13 (1).png

מבט ברחוב פנימי

חתך בינוי נמוך.png

חתך | הדגמת תנועה

בלוק לדוגמה | בינוי על דרך עזה

בינוי המשלב מגורים ומסחר, כאשר לכל יחידת דיור חזית לרחוב העורפי וחזית למדרחוב עזה, וכן פאטיו או מרפסת.  בחלק מיחידות המגורים משולבת "יחידה גמישה".

תכניות מדרחוב4.png

-3.00

0.00

+3.00

+6.00

יחידה בודדת מדרחוב פנימי.png

חזית עורפית

תלת מימד מדרחוב.png

חזית למדרחוב עזה

חתך מדרחוב.png

חתך | מדרחוב עזה

Enscape_2020-06-28-16-04-50 1.png

מבט במדרחוב עזה

Enscape_2020-06-28-14-19-36 (1).png

מבט ברחוב עורפי

קישור מזרח מערב | בניין גשר ברחוב היינריך היינה

המבנה מקשר בין שכונת נווה עופר לבין שכונת מכבי יפו, ומהווה מוקד ציבורי הכולל תרבות, מסחר, תעסוקה ומגורים.

חתכים היינריך היינה.png

חתך רחוב היינריך היינה | חתך מוצע

חתך רחוב היינריך היינה | חתך קיים

Enscape_2020-06-28-23-50-01.png

בניין גשר על רחוב היינריך היינה

Enscape_2020-06-28-23-05-51.png

מבט בכיכר בתי הבאר

תכניות גשר 1 2.png

תכנית קומת קרקע | גלריה, אודיטוריום, קפיטריה, סדנה, דירות דופלקס

תכנית קומה ראשונה | משרדים, מגורים

תכנית קומה שנייה | מגורים

תכניות גשר 1 2.png

תכנית קומת מרתף | דירות דופלקס

bottom of page