top of page
לוגו.jpg

פרויקט גמר | מנחות: אדר' תאה קיסלוב ואדר' ליאורה קיסלוב -קיי 

13-min.png

החיים בקהילה רב גילאית בשכונת רמת אביב הירוקה

 

הפרויקט מציע אלטרנטיבה לא מוסדית לצורת המגורים של "דיור מוגן", שמתרחקת מהמודל הקיים המבודד את הזקנים מהחברה ומנכיח את הגילנות במרחב העירוני. באמצעות התערבות בשכונת רמת אביב הירוקה – המתאפיינת באוכלוסייה רב-גילאית עם אחוז מזדקנים גבוה, שטחים פתוחים המאפשרים מרחב פעולה, וקהילתיות שפתוחה לשינויים חברתיים – הפרויקט מנפץ את ההפרדה הגילית שמייצרת "מכלאות" במרחב העירוני. הפרויקט מתבסס על המאפיינים והשימושים הקיימים בשכונה ומעשיר אותם, תוך התחשבות במגוון הצרכים והרצונות של האוכלוסייה המזדקנת, ושל כלל האוכלוסייה. תכנון זה מאפשר לאוכלוסייה המזדקנת לקחת חלק בחיים קהילתיים שאינם מבוססים על גיל ביולוגי, ולהמשיך להתגורר בסביבה המוכרת להם. במקביל, התכנון מייצר מרחב עירוני המעודד מפגשים רב-דוריים התורמים לחברה כולה.

1.jpg
3.jpg
4.jpg

תכנית גגות

15.jpg
6-min.jpg
5.jpg

תכנית קומת קרקע

7-min.jpg

תכנית קומה א

8-min.jpg
14-min.png
9.jpg
10.gif
11.jpg
12.jpg
bottom of page